อบรมคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรม LibreOffice

Target Group

นักบริหาร  นักบัญชี  เลขานุการ  นักการเงิน  นักการตลาด  วิศวกร  ตลอดจนผู้สนใจที่ต้องการใช้  OpenSource  ในฐานะโปรแกรมสำนักงาน เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ

Key Content

การใช้โปรแกรมคำนวณ Calc
การคำนวณใน Calc
การจัดรูปแบบข้อมูลให้กับเซลล์
การสร้างแผนภูมิในกระดาษคำนวณ
การทำงานกับฐานข้อมูลในกระดาษคำนวณ
การใช้โปรแกรมออฟฟิศเอกสาร Writer
การจัดรูปแบบเอกสาร
การสร้างและการใช้งาน Presentation โดยโปรแกรม  Impress
การจัดรูปแบบและกำหนดเทคนิคในการนำเสนอ
การใช้งานข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรมในชุด LibreOffice
การเปิดไฟล์งานที่สร้างจากโปรแกรมในชุด Microsoft Office ด้วยโปรแกรมชุด LibreOffice

Outcomes

ผู้อบรมสามารถใช้  Calc ทางด้านการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อบรมสามารถใช้  Writer ทางด้านงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อบรมสามารถใช้  Impress ทางด้านการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Methodology


Delivery

18 - 30 ชั่วโมง

Quick course view:
ติดต่อเรา
Tel : 027114170 - 3
Fax : 027114174
555 SSP Tower, 11th Floor Sukhumvit 63 (Ekkamai), Klongton, Vadhana, Bangkok 10110