Computer Training
Google Docs

Target Group

นักบริหาร  เลขานุการ  นักการเงิน  นักการตลาด  วิศวกร ธุรการ ตลอดจนผู้สนใจ
ที่ต้องการใช้โปรแกรมสำนักงานแบบออนไลน์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ 

Key Content

รู้จักกับโปรแกรม Google Docs

จุดเด่นและประโยชน์ของ Google Docs

การสมัครใช้งาน Gmail

จัดสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Docs

จุดเด่นและประโยชน์ของ Google Docs

การสมัครใช้งาน Gmail

จัดสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Docs

จัดสร้างไฟล์งานคำนวณด้วยโปรแกรม Sheets

จัดสร้างไฟล์งานนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Slides

จัดสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม Form

Outcomes

สามารถใช้โปรแกรม  Google Docs ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านการจัดการเอกสาร สูตรคำนวณ งานนำเสนอ และ แบบสอบถามออนไลน์

Methodology

 

Delivery

18 ชั่วโมง


 

Quick course view:
Contact Us
Tel : 027114170 - 3
Fax : 027114174
555 SSP Tower, 11th Floor Sukhumvit 63 (Ekkamai), Klongton, Vadhana, Bangkok 10110